Scoil Bhaile Nua

Fís - Vision

Ráiteas Físe

Is bunscoil Caitliceach , Comhoideachais, Gaeltachta, í Scoil Bhaile Nua faoi Phatrúnacht Easpag na Gaillimhe.

Sí an Ghaeilge teanga cumarsáide agus múinteoireachta na scoile.Is mian linn gurb áit í ina ndírítear ar fhorbairt ghnéithe móralta spiorádalta ,fisiciúla, acadúla ,aeisteitiúla agus cultúrtha i gcás gach dalta aonar. Samhláimid go dtarlóidh sé sin in atmaisféar ina bhfuil cóimheas ait ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile sásta agus sábháilte agus iad ag obair faoi spiorad spreaguil agus meon díograis agus ag an am céanna go n-aithnítear agus go ndéantar éagsúlacht a cheiliúradh.

Samhláimid suíomh Gaelach suailceach , sona a threiseoidh cumas foghlama agus fonn oibre gach éinne a oibríonn sa scoil. Beidh sé mar sprioc againn mar fhoireann scoile atmaisféar comhoibreach ionrúil cumarsáideach agus gríoúil a chothú inár measc féin go mbeimid ag obair as lámh a chéile.

Vision Statement

Scoil Bhaile Nua is a co-educational, All Irish , Catholic Primary School under the patronage of the Bishop of Galway.

Irish is the medium of communication and instruction in the school . We wish it to be a place where the focus remains on developing the moral, spiritual, physical, academic, aesthetic, cultural aspects of each individual pupil. This we envisage in an atmosphere of mutual respect where all members of the school community feel happy and secure working in a spirit of encouragement and enthusiasm while recognising and celebrating diversity.

We envisage an atmosphere of Irish cultural awareness which will enhance the learning and work ethic of all who work in our school. As a staff we are committed to creating a working environment for all which is open, co-operative, honest and generous.

 

 

//player.vimeo.com/video/836709852?title=0&byline=0&loop=1#t=0.5